บาร์แมท แผ่นยางรองกันลื่น เป็นแผ่นยางทีมีร่องระบายอากาศ เพือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขณะทีควําแก้ว