ถังแช่ไวน์สำหรับแช่ไวน์ แช่ด้วยการใช้น้ำแช็งก้อนใส่ลงไป ตั้งไว้บนสแตนตั้งถังแช่ไว้น์